Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 13.10.2009 22:58:27 

VÝSTAVA   BEAUCERONI

image                                           propozice a přihláška ke stažení - ZDE  image

BEAUCERON KLUB ČESKÉ REPUBLIKY


vás zve na / lädt Sie / invite you to


XIII. Speciální výstavu Beauceronů v ČR

XIII. Beauceron Specialausstellung in Tschechische Republic

XIII. Special Show of Beaucerons in Czech Republic


10.10.2009 Zadní Třebáň
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK / Abschluss der Anmeldungen / Registration Deadlines:


1. uzávěrka / I. Anmeldeschluss / 1st. deadline: 11. 09. 2009

2. uzávěrka / II. Anmeldeschluss / 2nd deadline: 26.09. 2009


KONTAKTNÍ ADRESA / Kontaktadresse / CONTACT ADRESS:

Lidka Kazdová, Safírová 1005, 153 00 Radotín – Praha, 5 tel: +420 773 694 694,

e-mail LidkaKazdova@seznam.cz, vystava-beauceroni@centrum.cz

www.vystava-beauceroni.wbs.cz


PROGRAM/PROGRAMM/PROGRAM


8.00 – 9.30 Přejímka psů/Übername der Hunde/Dogs admission

9.45 – 15.00 Posuzování /Richten/Judging

15.30 – 16.30 Soutěže/Wettbewerbe/Final competitions


POPLATKY / MELDEGEBÜHREN / ENTRY FEES:1. uzávěrka

I. Anmeldeschluss

1st. deadline

2. uzávěrka

II. Anmeldeschluss

2nd deadline

první pes / ersten Hund / first dog

500 Kč

650 Kč

druhý a další pes / weiteren Hund / 2ndand further dogs

400 Kč

                    500 Kč

dorost, čestná / Jüngsten, / baby, vetran

200 Kč

300 Kč

štěně /soutěže/ Welpen / puppy /wettbewerbe/competitions

100 Kč

200 Kč

Veterán/veteran/vetrans

0 Kč

                        0 Kč


číslo účtu / Konto Nr. / Account No.: 1429363001 / 5500

banka / Bank: Raiffeisenbank a.s.

název a adresa /Name und Adresse / name and address: Beauceron klub ČR, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7

IBAN: CZ1755000000001429363001 

SWIFTCODE:  RZBCCZPP

variab. symbol: 09

Důrazně žádáme členy Beauceron klubu ČR aby jako specifický symbol uváděli své členské číslo!!!

Platby z ČR poukazujte VÝHRADNĚ poštovní poukázkou  typu „A“Platba na místě je ve výši částky za 2. uzávěrku. Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou přihláškou. Při přihlášení více psů nemůže být za prvního psa považován pes řazený ve třídě dorostu, puppy nebo veteránů.


Bei Zahlung in d. Ausstelungsplatz sie müssen Meldebühr in 2.Termin. Unterscheidung der Zahlungen für den 1. und 2. Abschluss richtet sich nach dem Poststempel auf dem Umschlag mit der Anmeldung. Bei Anmeldung von 2, oder mehreren Hunden eines Inhabers, wird der als Welpen, Nachwuchs, oder Veteran gemeldete Hund immer als zweiter Hund betrachtet. Der Aussteller verpflichtet sich um die Ausstellungsgebühr auch im Fall der usstellungsnichtteilnahme bezahlen.


If you pay on the show, you will pay the payment to 2.termin. For distinguishing the 1st deadline and 2nd deadline payments, the date of the postal stamp on the envelope with the application form is decisive. When applying two or more dogs of the same owner, the first dog should not be the one belonging to the Baby class, Puppy class or Veteran class. The exhibitor is bound to pay the entry fee even if he does not come to the show.Tituly / Titeln / Titles:


CAJC ČR; CAC ČR; Res. CAC ČR; VSV – vítěz speciální výstavy / Spezialausstellung Sieger/ of Special exhibition; Best of Breed - BOB, nejlepší harlekýn

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem. Výstavní výbor může odmítnout přijetí přihlášky, ale důvody nesmí být v rozporu s platnými řády ČMKU a musí být vystavovateli sděleny. Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny, jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady exteriéru psa a psi s kupírovanýma ušima. Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení Mezinárodního výstavního řádu FCI a výstavního řádu ČMKU. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vystavovatel je povinen uhradit výstavní poplatky i v případě, že se výstavy se psem nezúčastní.


ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Der Ausstellungsveranstalter ist werder für die von dem Hund oder von dem Aussteller verursachten Schaden, noch für Tod oder für Verlust des Hunds verantwortlich. Das freie Umherlaufen von Hunden ist verboten. Bissige Hunde müssen einen Maulkorb haben. Der Ausstellungsausschuss kann die Anmeldungsannahme verweigern, aber die Gründe dafür dürfen nicht in Widerspruch zu den gültigen Ordnungen von ČMKU stehen und müssen dem Aussteller mitgeteit werden. An der Ausstellung dürfen nicht teilnehmen: lodernde Hündinnen, weit trächtige Hündinnen, stillende Hündennen, alle Enzelwesen, die operiert wurden, um die Fehler des Äussres von Hund zu beseitigen, Hunde mit kupierten Ohren. Wenn es in Propositionen nicht anders angeführt wird, gelten die Bestimmungen von der Internationalen Ausstellungsordnung FCI und von der Ausstellungsordnung ČMKU. Im Falle, dass die Ausstellung aus objektiven Gründen nicht stattfinden würde, die Gebühre zur Begleichung der entstandenen Kosten verwendet. Der Aussteller ist verpflichtet, die Ausstellungsgebühren zu bezahlen, auch wenn er mit seinem Hund an der Ausstellung nicht teilnimmt.


GENERAL TERMS

The organizer is not responsible for damages caused by a dog or an exhibitor.The organizer is not responsible for eath loss of a dog. . Free movement of dogs is not allowed. Snappy dogs must have a clamp. The schow commission is allowed to refuse to accept an entry form but the reasons must not be of phase with ČMKU terms, and reason must be told to the exhibitor. Bitches on heat, bitches big with young, nursing bitches, animals with surgical removal of a defect of an exterior of a dog, crop-eared dogs are shut out from the exhibition. In the case the exhibition is cancelled for reasons not caused by the organizer, the entry frees will be used to cover the expenses of the organizer. The exhibitor is obligated to pay registration costs even if he/she does not participate in the exhibition, whatewer the reason for his/her absence is.VETERINÁRNÍ PODMÍNKY

Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem, nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady. Psi musí být v imunitě proti vzteklině (ne kratší 30 dnů a ne starší 1 rok). Psi ze zahraničí musí být doprovázeni platným pasem – PET PASSPORT.


VETERINÄRBESTIMMUNGEN

Die aus der Tschechischen Republik stammenden Hunde müssen den gültigen Impfschein, oder den gültigen Passport fü kleine Tiere haben. Hunde, die aus den EULändern oder aus den Dritten Ländern stammen, müssen die Bedingungen des Europáischen Parlaments und der Rat erfüllen. Die Hende müssen in Immunität gegen Hundswut sein (nicht kürzer als 30 Tage und nicht älter als 1 Jahr). Die Hunde aus Ausland müssen den gültigen PET PASSPORT haben.


VETERINARY REGULATIONS

Dogs from EU and the third countries must coply with regulations given by EU. Dogs must be immune from rabies (not shorter than 30 days and not older than 1 year). Every dog must have a valid PET PASSPORTZa nesprávně vyplněnou přihlášku nebere pořadatel odpovědnost. Fotokopie nevracíme.

Für die falsch ausgefüllte Anmeldung ist der Veranstalter nicht verantwortlich. Die Fotokopie geben wir nicht zurück.

The organizer is not responsible for a wrongly entry form. Photocopies are not given back.DelegovanÝ rozhodčí / Vorschlag der Schiedsrichter / Delegation of judges


Mezinárodní rozhodčí : Petr Řehánek


TOPlist
 Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek